banner_kunst

Forside > Vedtægter
Vedtægter

Vedtægter for

Midt- og Vestsjællands politis kunstforening

(vedtægtsændring i §8 ved generalforsamlingen 4. februar 2011 er indarbejdet)

§ 1 – Navn

Foreningens navn er Midt- og Vestsjællands politis kunstforening.

§ 2 – Formål

  1. Foreningens formål er at skabe interesse for og at fremme og øge kendskabet til billedkunst, kunsthåndværk og kultur over for medlemmerne og politiet i øvrigt.
  2. Foreningen arrangerer udstillinger af kunst i Midt- og Vestsjællands politis lokaler.
  3. Foreningen indkøber og bortlodder kunstværker blandt medlemmerne.
  4. Foreningen kan foranstalte andre arrangementer til fremme af kunstinteresse og kulturelle aktiviteter.

§ 3 – Medlemmer

a) Som medlem kan optages alle, der er ansat i politiet eller pensioneret derfra.

b) Tidligere ansatte i politiet kan – efter bestyrelsens beslutning – optages som medlemmer.

c) Personer, som ikke er ansat i politiet, men som har arbejdsmæssig tilknytning til politiet kan – efter bestyrelsens beslutning – optages som medlemmer.

d) Ægtefæller/samlevere til medlemmer af foreningen kan optages som medlemmer af foreningen.

e) Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

f) Medlemskabet træder i kraft ved første indbetaling af kontingent.

§ 4 – Kontingent

a) Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales forud.

b) Medlemsret fortabes ved kontingentrestance ud over 6 måneder eller ved fratræden – bortset fra pensionering.

c) Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted.

d) Nye medlemmer kan betale kontingent for regnskabsåret indtil indmeldelsestidspunktet, så de kan deltage i bortlodningen [se §8].

§ 5 – Bestyrelse og revision

a) Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3-5 andre medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

b) Valgperioden er for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

c) Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og revisorsuppleanten er på valg i lige årstal. Kassereren, 1-2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor er på valg i ulige årstal.

d) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

e) Bestyrelsen fører referat over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret om foreningens aktiviteter gennem meddelelser til de enkelte medlemmer.

§ 6 – Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt evt. via mail senest 14 dage før med angivelse af dagsorden til samtlige medlemmer.

b) Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

c) Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder valg, træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer jf. dog beslutning om opløsning. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan hvert enkelt medlem kun fremvise 1 fuldmagt.

d) Sekretæren fører referat over beslutninger truffet på generalforsamlingen, og referatet underskrives af formanden og dirigenten.

e) Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af formand/kasserer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

9. Bortlodning af kunstværker

10. Eventuelt

f) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal vær formanden i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen.

g) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringen, og der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7 – Indkøb af kunstværker og udstilling/ophængning af kunstværker

a) Bestyrelsen udarbejder retningslinier for indkøb af kunst.

b) Foreningen nedsætter et kunstudvalg, som har ansvaret for indkøbet og ophængningen/udstillingen af kunstværker i overensstemmelse med retningslinierne.

c) Udvalget består af et eller flere medlemmer af bestyrelsen og en repræsentant for medlemmerne i de lokalområder eller geografiske områder inden for politikredsen, som naturligt har kontakt med kunstnere i området.

d) Lokalrepræsentanterne kan danne en gruppe af medlemmer til at hjælpe sig i arbejdet med at etablere udstillinger af kunst i politikredsens lokaler i området.

§ 8 – Bortlodning

a) De af foreningen indkøbte kunstværker bortloddes ved den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer.

b) Bestyrelsen er ansvarlig for nødvendig tegning af forsikring af udstillede kunstværker.

c) Medlemmer skal have betalt kontingent for hele regnskabsåret for at deltage i lodtrækningen.

d) Èt af de kunstværker der er til udlodning, udloddes blandt de medlemmer der er mødt på generalforsamlingen. Det fremmødte medlem der udtrækkes, skal opfylde de almindelige betingelser for at deltage i foreningens lodtrækninger.

e) Medlemmer, som er til stede, og som ikke er repræsenteret ved fuldmagt, og hvis navn udtrækkes, må vælge mellem de resterende værker. (Først til mølle princippet).

f) Et medlem, der ikke ved første års lodtrækning opnår gevinst, deltager ved det efterfølgende års lodtrækning med 2 lodder. Der tillægges 1 lod hvert år, indtil gevinst opnås, hvorefter samtlige lodder anses for opbrugte, og der startes forfra.

g) Et medlem, hvis lod bliver udtrukket, har ret til at afstå fra at modtage gevinst, hvorefter vedkommendes lod(der) går videre til næste år, som om det ikke var udtrukket.

h) Gevinster, der ikke er afhentet senest 4 uger efter lodtrækningen, overføres til næste års lodtrækning

i) Ved sammenlægning mellem flere kunstforeninger deltager medlemmer i den første lodtrækning efter sammenlægningen med det antal lodder, som de havde i den oprindelige forening inden sammenlægningen, forudsat at de har betalt kontingent i hele regnskabsåret til den oprindelige forening. De indkøbte kunstværker for de sammensluttede foreninger indgår i den fælles lodtrækningspulje.

§ 9 – Regnskab

a) Regnskabsåret følger kalenderåret.

b) Kassereren fører foreningens regnskab og modtager kontingent.

c) Foreningens midler må alene anvendes til indkøb af kunst og til dækning af omkostninger i forbindelse med foreningens virke. Dispositioner over foreningens midler skal godkendes af et flertal af bestyrelsen.

d) Bestyrelsen kan delegere midler til kunstudvalget til indkøb af kunst.

e) Revisorerne reviderer regnskabet straks efter regnskabsårets afslutning.

f) Revisorerne kan til enhver tid efterse kasse- og bankbeholdning samt regnskabsmateriale.

g) Kassereren fremlægger på det første bestyrelsesmøde efter revisionen det reviderede regnskab, som ligeledes fremlægges på generalforsamlingen.

§ 10 – Love og vedtægtsændringer

a) Generalforsamlingen kan vedtage ændringer i disse love og vedtægter, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

§ 11 – Opløsning

a) Opløsning af foreningen sker på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

b) Ved foreningens opløsning anvendes dens midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til indkøb af kunstværker, der bortloddes blandt medlemmerne sammen med foreningens øvrige kunstværker.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. marts 2008.

Ved generalforsamlingen den 4. februar 2011 blev der indsat en ny bestemmelse i §8 litra d.

………………………………

Sten Skovgaard Larsen

formand

 

Nyhed

< >
December 2020
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031