banner_test

Forside > Vedtægter
IPA Kreds Midt- og Vestsjællands Vedtægter

§ 1: NAVN

Kredsforeningens navn er INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, SEKTION DANMARK, KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLAND (efterfølgende kaldet IPA KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLAND).

Foreningen er stiftet den 23. april 2007, og dens geografiske område omfatter politikredsen Midt- og Vestsjælland.

Fravigelse kan ske efter indbyrdes aftale mellem de berørte kredse og efter godkendelse af hovedbestyrelsen.

IPA KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLAND har hjemsted, hvor kredsformanden gør tjeneste.

§ 2: FORMÅL

Kredsforeningen varetager IPA SEKTION DANMARK´s overordnede formål ved virke som koordinerende led mellem sektionen og kredsens lokalforeninger, herunder at varetage det enkelte medlems IPA interesser, ligesom foreningen skal medvirke til samarbejde lokalforeningerne imellem.

§ 3: OPTAGELSE / UDMELDELSE

Ethvert medlem af IPA Sektion Danmark, der er tjenestegørende i politi-kredsen er automatisk medlem af IPA Kreds Midt- og Vestsjælland.

Pensionerede medlemmer forbliver medlem af den kredsforening, de tilhørte ved pensioneringen.

IPA-medlemmer, der ønsker andet tilhørsforhold, kan få dette efter aftale med de implicerede IPA kredse.

Optagelse, udmeldelse og evt. eksklusion af medlemmerne sker jfr. Lov for IPA Sektion Danmark.

§ 4. Medlemsforpligtelser.

IPA-kredsens medlemmer betaler kontingent til IPA Sektion Danmark og evt. til den lokalforening, som medlemmet er tilknyttet.

Ethvert medlem er forpligtet til at efterleve IPA-kredsens, Sektionens samt de internationale love og vedtægter.

Intet medlem kan forpligte foreningen, eller i øvrigt repræsentere denne ved inden- eller udenlandske arrangementer eller lignende uden forudgående bemyndigelse.

Ingen lokalforening eller interessegruppe kan forpligte IPA-kredsen økonomisk ud over de bevilgede tilskud.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 5: GENERALFORSAMLING – BESTYRELSE

Kredsens generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år – senest i februar måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel via kredsens lokalforeninger, enten elektronisk til medlemmerne eller ved opslag på kredsens tjenestesteder.

Pensionerede medlemmer varsles ved postomdelt skrivelse eller pr. e-mail.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dog kan generalforsamlingen beslutte at behandle senere fremsatte forslag.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmeudvalg

3.       Godkendelse af fuldmagter

4.       Formandens beretning

5.       Kassererens beretning

6.       Indkomne forslag

7.       Valg

1.       Formand

2.       Næstformand/sekretær

3.       Kasserer

1 Pensionistrepræsentant

1 Pensionistsuppleant

1 Revisor

1 Revisorsuppleant

8. Evt.

Lokalforeningsformændene eller en af lokalkredsens bestyrelse udpeget person er fødte medlemmer af kredsbestyrelsen.

Bestyrelsen består af 9 personer.

Formanden skal være tjenestegørende og må ikke være fyldt 63 år i hele valgperioden.

1.       Formand (skal være polititjenestemand og er tillige repræsentant i hovedbestyrelsen)

2.       Næstformand/Sekretær

3.       Kasserer

4.       Lokalforeningsformand Roskilde

5.       Lokalforeningsformand Holbæk

6.       Lokalforeningsformand Køge

7.       Lokalforeningsformand Kalundborg

8.       Lokalforeningsformand Ringsted

9.       Pensionistrepræsentant

Hvis en lokalforeningsformand vælges til en af de 3 nøgleposter, er det næstformanden i lokalforeningen eller en anden efter lokalforeningens indstilling, der sidder i kredsbestyrelsen.

Såfremt de under 4-8 nævnte lokalafdelinger ikke er oprettet, kan de lade sig repræsentere med en repræsentant uden stemmeret.

Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Formanden er på valg de ulige år, og næstformand og kasserer er på valg de lige år.

Omkonstituering kan finde sted, hvis der sker forfald af formand, næstformand eller kasserer.

Pensionistrepræsentant, pensionistsuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede.

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året.

Kredsens forretningsudvalg (FU) består af formand, næstformand og kasserer.

§ 6: AFSTEMNING

Ved afstemninger kræves almindeligt flertal.

Til vedtægtsændring kræves mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 1 stemmeberettiget begærer skriftlig afstemning.

Kun medlemmer af IPA KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLAND har stemmeret.

Fraværende stemmeberettigede kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden navngiven stemmeberettiget. Fuldmagten skal være dateret, underskrevet og må ikke være over 2 uger gammel.

Ingen stemmeberettiget kan møde med mere end 1 fuldmagt.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 7: FAST EJENDOM

Køb og salg samt belåning af fast ejendom skal vedtages på en ekstra-ordinær generalforsamling efter indstilling fra kredsbestyrelsen.

Fast ejendom ejet af IPA KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLAND skal administreres i overensstemmelse med de internationale regler for IPA-huse.

Kredsbestyrelsen har den øverste myndighed i forhold til den daglige drift.

Kredsbestyrelsen godkender en driftsgruppe til varetagelse af den daglige drift.

Driftsgruppen konstituerer sig selv og varetager den daglige drift under ansvar overfor kredsbestyrelsen.

Et medlem af kredsbestyrelsen deltager i driftsgruppens ordinære møder, og et driftsgruppemedlem deltager i kredsens ordinære bestyrelsesmøder.

Der føres et selvstændigt regnskab for hver ejendom.

Disse skal indgå som delregnskab i kredsens regnskab på særskilte konti. Regnskabsåret følger kredsens regnskabsår.

§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter indkaldelse fra bestyrelsen eller efter skriftligt formuleret krav fra mindst 10 % af foreningens medlemmer med angivelse af motiveret dagsorden.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på relevante tjenestesteder.

Pensionerede medlemmer indkaldes ved postomdelt skrivelse eller pr. e-mail.

§ 9: REFERAT – REGNSKAB – MEDLEMSKARTOTEK

Der tages referat fra foreningens generalforsamling og bestyrelsesmøder.

Inden udløbet af 1. uge i marts indsendes til sektionens generalsekretær følgende:

- Beretning fra den årlige generalforsamling.

- Revideret og godkendt regnskab.

- Fortegnelse over IPA-kredsens bestyrelse.

Kredsforeningen fører medlemskartotek i tæt samarbejde med sektionens medlemssekretær.

Kassereren fører regnskab over samtlige ind- og udbetalinger og disponerer økonomisk efter bestyrelsens beslutninger.

Regnskabsåret følger kalenderåret, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.

Kredsforeningens økonomi baseres på det årlige tilskud fra IPA Sektion Danmark.

§ 10: FORENINGENS OPLØSNING

Forslag til opløsning af foreningen skal fremsættes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

Såfremt mindst 2 lokalforeninger i IPA-kredsens område ønsker at bevare foreningen, kan forslag om opløsning ikke fremmes.

I tilfælde af IPA-kredsens opløsning tilfalder evt. midler IPA Sektion Danmark.

Disse vedtægter er vedtaget på IPA Kreds Midt- og Vestsjællands  stiftende generalforsamling den 23. april 2007, og træder straks i kraft, men skal godkendes af IPA Sektion Danmark.

 

Nyhed

< >
December 2020
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031