Forside > Vedtægter
Vedtægter

STANDARDLOV FOR Midt- og Vestsjællands POLITI´s SPROGFORENING


Udarbejdet på grundlag af


LOV FOR

POLITIETS SPROGFORBUND


§ 1. NAVN OG HJEMSTED


§ 1.01 Foreningens navn: Politiets Sprogforening for Midt- og Vestsjælland.

§ 1.02 Der kan kun oprettes en sprogforening i hver politikreds.

§ 1.03 Sprogforeningen kan oprette lokale sprogklubber.

Sprogklubberne skal varetage de formål, der er opstillet i sprogforeningens lov.

§ 2. FORMÅL


§ 2.01. Foreningens formål er at varetage og fremme sproglige og kulturelle interesser inden for politiet.

§ 2.02. Formålet søges opnået ved

  • at tilrettelægge og forestå sprogundervisning
  • at fremme kulturelle aktiviteter
  • at iværksætte andre formålstjenlige foranstaltninger

§ 3. MEDLEMMERNE, INDMELDELSE, UDMELDELSE


§ 3.01 Optagelse som medlem sker efter reglerne i lov for POLITIETS SPROG­FORBUND

  • Som medlemmer kan optages tjenstgørende polititjenestemænd og øvrige under rigspolitichefen ansatte. Det er en forudsætning, at medlemmerne tillige er medlem af en forhandlingsberettiget faglig organisation.
  • Indmeldelse, kontingent fastsættelse og udmeldelse sker efter reg­lerne i samme lov.

§ 3.02 Medlemmer, som pensioneres, kan forblive medlemmer og bevarer til­knytningen til foreningen.

§ 3.03 Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æres­medlemmer af POLITIETS SPROGFORENING, for Midt- og Vestsjællands Politi. Indstillingen kan ikke gøres til debat.

§ 4. TILSLUTNING TIL FORBUNDET


§ 4.01 Loven skal altid være i overensstemmelse med LOV FOR POLITIETS SPROGFORBUND , således at foreningen kan godkendes som lokal re­præsentation for forbundet.

§ 5 GENERALFORSAMLING


§ 5.01 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal efter skriftlig indkaldelse ved opslag mindst 14 dage før afholdelsen.

§ 5.03 Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter på dagsordenen:

1) valg af dirigent

2) beretning

3) fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) behandling af indkomne forslag

5) valg:

a) Formand/kasserer

b) Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter

c) 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

6) eventuelt

§ 5.04 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden. Herfra dog undtaget forslag, der fremsættes af bestyrelsen.

§ 5.05 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 50 af foreningens medlemmer begærer det med skriftlig begrundelse snarest, og senest 14 dage efter begæringen.

§ 5.06 Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig vedrørende de på dagsordenen anførte punkter, der afgøres ved stemmeflertal.

§ 5.07 Skriftlig afstemning skal ske, hvis 15 stemmeberettigede medlemmer kræver det.

§ 5.08 Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 stemmeflertal af de frem­mødte stemmeberettigede.

§ 5.09 Til bestyrelsen kan kun vælges tjenstgørende medlemmer.

§ 6 BESTYRELSEN


§ 6.01 Foreningen ledes af en bestyrelse, der som minimum består af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det skal tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning dækker foreningens geografiske område.

§ 6.02 Formand og kasserer vælges på den ordinære generalforsam­ling for 2 år ad gangen, således at formanden vælges på ulige år, medens kassereren vælges på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Nyvalgte formænd, der vælges på den ordinære generalforsamling umiddelbart før landsmødet, indtræder først i Sprogforbundets hovedbestyrelse efter førstkommende ordinære landsmøde.

§ 6.03 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen, således at den ene vælges på ulige år, og den anden vælges på lige år.

§ 6.04 Endvidere vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at den ene vælges på ulige år, og den anden vælges på lige år. På ulige år vælges der tillige en revisorsuppleant.

§ 6.05 Hvis et bestyrelsesmedlem/revisor i valgperioden flytter tjenestested beliggende i en anden sprogforening, kan pågældende ikke fortsætte som bestyrelsesmedlem/revisor. Tilsvarende gælder for suppleanterne.

§ 6.06 Hvis formanden afgår i valgperioden, konstitueres næstformanden som formand.

§ 6.07 Hvis næstformanden, kassereren eller sekretæren afgår i valgperioden, konstitueres et bestyrelsesmedlem i stedet.

§ 7 BESTYRELSENS ANSVAR


§ 7.01 Bestyrelsen skal udøve sit virke i overensstemmelse med de på gene­ralforsamlingen vedtagne retningslinier og er ansvarlig overfor denne.

§ 7.02 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrel­sens øvrige medlemmer er til stede.

§ 7.03 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 7.04 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller når mindst et bestyrelsesmedlem begærer det, dog mindst 2 gange årligt.

§ 7.05 I bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder et forslag.

§ 7.06 Alle forslag, der ønskes behandlet i foreningen, skal indgives skriftlig til formanden, som skal forelægge dem på førstkommende bestyrelses­møde.

§ 7.07 Bestyrelsen fører protokol over de trufne beslutninger.

§ 7.08 Repræsentanter til POLITIETS SPROGFORBUNDS landsmøder jf. forbundets lov § 8.07 udpeges af foreningens bestyrelse.

§ 8 ØKONOMI


§ 8.01 Foreningens økonomiske ledelse tegnes af formand og kasserer.

§ 8.02 Foreningen modtager kontingent fra sprogforbundet. Kassereren fører forenin­gens regnskab, som han skal fremlægge revideret til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Han skal til enhver tid fremlægge regn­skabet, når enten bestyrelsen eller revisorerne ønsker det.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8.03 De til foreningens formål og administration nødvendige midler afholdes uden bevilling efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Tildeles der foreningen legater eller tilskud, skal disse, såfremt der ikke ved tildelin­gen er truffet anden bestemmelse, anvendes til fremme af foreningens formål.

§ 9 SPROGUNDERVISNING


§ 9.01 Foreningen tilrettelægger sprogundervisningen efter Sprogforbundets anvisninger.

§ 10 FORENINGENS OPLØSNING


§ 10.01 Opløses foreningen, tager en i den anledning indkaldt generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

§ 11 LOVENS IKRAFTTRÆDEN


§ 11.01 Loven træder i kraft den 16. marts 2007.