skilt_banner_stor

Forside > Vedtægter
Vedtægter Personaleforening

§ 1

Navn og hjemsted: Navnet er " Personaleforeningen ved Roskilde Politigård".

§ 2

Personaleforeningens formål er at fremme sammenholdet blandt personale, som er ansat ved Midt- og Vestsjællands politi, ved bl.a. afholdelse af faglige, kulturelle, oplysende, underholdende og selskabelige arrangementer, sat at bidrage til medlemmernes "mærkedage", efter ét års medlemskab af foreningen ( gavekasse ordning ).

§ 3

Stk. 1 Som medlem kan optages alle, som er ansat ved Midt- og Vestsjællands politi eller er pensioneret fra samme.

Stk. 2 Indmeldelsen i foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med 2 mdr.s varsel.

§ 4

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.

§ 5

Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelse.

§ 6

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden sker på POLNET samt til hvert medlem via Outlook med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal det reviderede årsregnskab være tilgængeligt på Polnet.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om foreningens virksomhed
  4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  9. Eventuelt

Stk. 6. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer.

Stk. 7. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Forslag, som måtte komme til afstemning, afgøres ved stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder stillet forslag.

Såfremt blot 1 medlem kræver det, skal afstemning ske skriftlig.

Ændring af vedtægterne og ophævelse af foreningen kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 8. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig fremmøde. Dog kan medlemmer, der er forhindret i at være til sted ved generalforsamlingen, afgive stemme ved fuldmagt. Ingen kan dog give møde med mere end én fuldmagt.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel med dagsorden på POLNET og via Outlook til medlemmerne.

Stk. 11. Forslag der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Ved afstemninger finder Pkt. 7 anvendelse.

§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen ledes af en formand, der vælges for 2 år ad gangen på lige årstal, ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningens kasserer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige årstal, ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen

Stk. 3 Såfremt der er mere end 2 kandidater til en af posterne, skal der afholdes en endelig afstemning om de 2 kandidater, der havde flest stemmer ved afstemningen

Stk. 4. Der bør så vidt muligt vælges repræsentanter fra lokalafdelingerne i bestyrelsen.

Stk. 5. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Ved indtræden i bestyrelsen, sidder suppleanten i det afgåendes medlems resterende valgperiode.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I helt dagligdags og mindre betydende anliggender dog af de pågældende hver for sig med gensidig underretningspligt. Næstformand afløser ved forfald af formand.

§ 9

Foreningens regnskaber revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.

§ 11

Det fastsatte kontingent betales via sprogforbundet eller direkte til kassereren.

Ved pension kan medlemskab bibeholdes kontingentfrit.

§ 12

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter indstilling fra bestyrelsen og vedtagelse heraf på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning.

Generalforsamlingen træffer herefter afgørelse om anvendelse af foreningen midler.

Stk. 2. Fremkommer der efter afvikling af foreningens virksomhed overskud, fordeles dette blandt medlemmer i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom.

 

Nyhed

< >
December 2020
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031